Διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Γιατί η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Τύπου (DPT) και Δεδομένα Ειδικής 

Κατηγορίας Προσωπικού Τύπου (SCDPT);

Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, δηλώνουν ότι επιθυμούν η Εταιρεία να χειριστεί την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη διαμεσολάβηση μεταξύ του Πελάτη και κάποιου τρίτου για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την λειτουργία της εταιρείας να είναι πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου. Η Εταιρεία, με βάση πληροφορίες/δεδομένα που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα/φόρμα παραγγελίας της, θα πρέπει να τα εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των εν λόγω δηλώσεων, το προϊόν/την υπηρεσία που είναι κατάλληλο και σχετικό για τον Πελάτη.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει το συγκεκριμένο DPT ή/και SCDPT που σημειώνεται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Αυτά τα δεδομένα είναι αντικειμενικά απαραίτητα για την υλοποίηση και λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι κατάλληλες και πλήρεις πληροφορίες για δεδομένα που ζητά η Εταιρεία θεωρούνται υποχρεωτικές για τον Πελάτη, σύμφωνα με το νόμο. Είναι πιθανό τα ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα που ζητά η Εταιρεία να βρει, να οδηγήσουν στην Εταιρία να απαιτήσει ακόμη και την ακύρωση ή αναφορά της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, όσο η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών παραμένει σε ισχύ, η Εταιρεία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα Πελατών που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, βάσει της παρούσας σύμβασης στην οποία ο Πελάτης συναινεί όταν προβεί σε παραγγελία υπηρεσίας/προϊόντος από την Εταιρεία .

Σε τι είδους επεξεργασία δεδομένων θα προχωρήσει η Εταιρεία;

Αφού ο Πελάτης προχωρήσει στην παραγγελία ενός προϊόντος/υπηρεσίας και συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία στη φόρμα παραγγελίας, η Εταιρεία, για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν, θα προχωρήσει σε ενέργεια ή σειρά ενεργειών επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων, για παράδειγμα, συλλογή, εισαγωγή, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μετατόπιση, ανάκτηση καθώς και αναζήτηση πληροφοριών.

Η Εταιρεία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την εκπλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των μέσων, η Εταιρεία μπορεί να λάβει αποφάσεις πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια. Ωστόσο, σε αυτές τις περιπτώσεις, γίνονται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Ειδικότερα, διενεργούνται οι ακόλουθοι επιμέρους έλεγχοι για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με οδηγίες από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

    Διενεργούνται έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για την αποτροπή της χρήσης προϊόντων για ξέπλυμα χρήματος ή/και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

   Διενεργούνται έλεγχοι και αποστέλλονται αρχεία και στοιχεία για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Διενεργούνται έλεγχοι και αποστέλλονται αρχεία και δεδομένα για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με την πολυμερή συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών για την αυτοματοποιημένη εμπορία πληροφοριών σε χρηματοοικονομικά θέματα.

Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρεί σε αρχείο η Εταιρεία τα δεδομένα του Πελάτη;

Η Εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα του Πελάτη για όσο διάστημα διατηρείται μεταξύ τους σχέση σύμβασης, είτε σε γραπτή είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί, η Εταιρεία θα τα διατηρήσει για όσο χρονικό διάστημα απομένει για να παραγραφούν τυχόν σχετικές αξιώσεις.

Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του;

Ο Πελάτης μπορεί, κατά περίπτωση, να ασκήσει τα ακόλουθα δικαιώματα:

1.Το δικαίωμα πρόσβασης (να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργάζεται η Εταιρεία, για ποιους λόγους και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους)

 2.Το δικαίωμα τροποποίησης (διόρθωση τυχόν ανακρίβειων ή έλλειψης στοιχείων)

 3.Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα λήθης (εκκαθάριση από αρχεία της Εταιρείας, εάν η παρουσία τους όμως δεν είναι πλέον απαραίτητη)

 4.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (Σε περίπτωση υποβολής αμφιβολιών για την ακρίβεια των δεδομένων κ.λπ.)

  1. Το δικαίωμα φορητότητας (για τον Πελάτη να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή)

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικών ταχυδρομικών ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός εάν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν διοικητικό βάρος για την Εταιρεία, επομένως ο Πελάτης επιβαρύνεται με σχετικό κόστος.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για την ικανοποιητική ολοκλήρωση του εν λόγω αιτήματος εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος, αφού η Εταιρεία ειδοποιήσει τον Πελάτη είτε για την εκτέλεσή του αιτήματος του είτε για υποκειμενικούς λόγους που την εμποδίζουν.

Πέρα από αυτό, ο Πελάτης μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αντιταχθεί στην επεξεργασία των DPT και SCDPT για τους σκοπούς του παρόχου υπηρεσιών συμβολαίου, αποσύροντας τη συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε απόσυρση των υπηρεσιών συμβολαίου του Πελάτη που παρέχονται από την Εταιρεία επειδή (σύμφωνα με τα παραπάνω) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία του DPT ή/και του SCDPT του Πελάτη (σχετικά με δεδομένα).

Πώς προστατεύεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη;

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί, για την Εταιρεία, απόλυτη δέσμευση. Για την επίτευξη αυτού, εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα μέσα για σκοπούς τεχνολογικής επεξεργασίας (π.χ. κρυπτογράφηση, ανωνυμία) καθώς και οργανωτικά μέτρα, την αποτελεσματικότητα των οποίων η Εταιρεία ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Πού θα μεταφερθούν τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του Πελάτη θα μεταφερθούν στα τμήματα της Εταιρείας που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση αυτής. Για παράδειγμα, το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, Νομικής, Λογιστικής κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη ενδέχεται να μεταφερθούν και να καταστούν προσβάσιμα σε νομικά πρόσωπα ή/και πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία κατά καιρούς διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, όσον αφορά τη σύμβαση ασφαλείας του Πελάτη, τέτοια δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα νομικά πρόσωπα ή πρόσωπα θα επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη αποκλειστικά για την παροχή υπηρεσιών προς την Εταιρεία και όχι για προσωπικό όφελος, ενεργώντας ως εκτελεστές για την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση, η Εταιρεία λαμβάνει πάντα κάθε δυνατό μέτρο ώστε τα διαβιβαζόμενα δεδομένα να είναι πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα και οι προϋποθέσεις τηρούν τη νόμιμη και επιθυμητή επεξεργασία.

Πρέπει η Εταιρεία να επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη για εμπορικούς σκοπούς;

Για τη διάρκεια της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται τα DPT δεδομένα σας (αλλά όχι τα SCDPΤ).

Ο Πελάτης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υπόκεινται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

Υποβολή κατηγορίας / καταγγελίας;

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας: τηλ. 00302130052111, email: savrakat@gmail.com

Επιπλέον, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα, αυτή είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Κηφισιάς 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά στο (www.dpa.gr).

Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τα Cookies

Τι είναι τα Cookies και γιατί τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο Πελάτης και αποθηκεύονται στον υπολογιστή του, ενώ ο Πελάτης περιηγείται στον ιστότοπο της Εταιρείας. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θα επέτρεπαν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου, μέσω τηλεφώνου, email κ.λπ. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας cookies, δεν παρέχεται πρόσβαση στα έγγραφα ή τα αρχεία του υπολογιστή.

Η χρήση cookies διευκολύνει τη διατήρηση πληροφοριών που σχετίζονται με την επίσκεψη του Πελάτη στον ιστότοπο, συλλέγοντας χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τις προτιμήσεις αναζήτησης του Πελάτη. Κατά συνέπεια, η εμπειρία αναζήτησης θα βελτιστοποιηθεί. Επιπλέον, τα cookies βοηθούν την Εταιρεία να ελέγξει την απόδοση και τον αριθμό των επισκεπτών του ιστότοπού της, βελτιώνοντας την προβολή και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται ενδέχεται να αποθηκευτούν στην εφαρμογή προγράμματος περιήγησης. Ο Πελάτης μπορεί να δει και να διαχειριστεί τα cookies στην εφαρμογή του προγράμματος περιήγησης (ωστόσο, οι εφαρμογές του προγράμματος περιήγησης που προορίζονται για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτού του είδους τη λειτουργικότητα).

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies που χρησιμοποιεί η Εταιρεία είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και επιτρέπουν στον Πελάτη να περιηγηθεί και να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν διακρίνουν την ιδιαίτερη ταυτότητα ενός Πελάτη. Χωρίς αυτά, η Εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει αποτελεσματική λειτουργικότητα στον ιστότοπό της.

Τι συμβαινει εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση cookies;

Ο Πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, ή να απενεργοποιήσει και να διαγράψει πλήρως τα cookies, μέσω των ρυθμίσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής του προγράμματος περιήγησής του. Ωστόσο, μετά από μια τέτοια ενέργεια, ορισμένα μέρη του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται την ασφάλεια, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό του Πελάτη. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία γνωστοποιεί τα παραπάνω στους επισκέπτες ή/και Πελάτες της:

    Η ιστοσελίδα της Εταιρείας είναι ένα σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, με το οποίο παρέχονται πληροφορίες και υπηρεσίες, μέσω του Διαδικτύου. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας της Εταιρείας μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, σημαντικές ανακοινώσεις, νέες θέσεις εργασίας και να ενημερώνονται για οποιαδήποτε υπηρεσία χωρίς να προσφέρουν καμία πληροφορία.

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων Πελάτη, για την πραγματοποίηση κάποιας συναλλαγής μέσω του ιστότοπου, ισχύουν τα ακόλουθα:

    Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο καταγραφής και επεξεργάζεται πιθανά προσωπικά δεδομένα Πελάτη, με μοναδικό λόγο την υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση της ανταλλαγής με τον Πελάτη καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

    Τα δεδομένα πελατών προστατεύονται από αυστηρά κριτήρια διακριτικής ευχέρειας και προωθούνται σε τρίτες εταιρείες μόνο εάν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση μιας παραγγελίας ή τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας ενός Πελάτη.

Το λογισμικό του ιστότοπου έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στα αιτήματα που υποβάλλονται στον ιστότοπο και σχετίζονται με την πληρωμή όποιας υπηρεσίας επιλέξει ο Πελάτης, είναι ασφαλείς. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση ως προς την επεξεργασία των πληροφοριών του Πελάτη, θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και μόνο όταν είναι απαραίτητο για την υλοποίηση των αιτημάτων του Πελάτη.